Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

Moje skúsenosti a vzdelanie

...čítam naďalej knihy z rôznych psychoterapeuticých smerov a integrujem prístupy, aktuálne mindfulness, schema therapy, ACT therapy, naratívna terapia a iné.

Psychoterapeutická, psychologická prax:

 • 2012 - súčasnosť   Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax, Banská Bystrica
 • 2006 - súčasnosť  ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT: Supervízor a lektor v rámci postgraduálneho vzdelávania psychoterapeutov v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii
 • 2004 - súčasnosť Komunitné centrum zdravia MOSTY, n.o., Riaditeľ a projektový manažér - Hlavné projekty: Materské centrum Mostík, Zakladateľ internetového portálu pre patologických hráčov a ich príbuzných Nehraj.sk
 • 2000 - 2012 FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, Psychiatrické oddelenie, Oddelenie pre liečbu patologického hráčstva, Ambulancia klinickej psychológie
 • 2002 - 2006 Rádio Lumen, Banská Bystrica, externý spolupracovník
 • 2000 - 2006 Stredná zdravotná škola, Banská Bystrica, Učiteľ predmetov klinická psychológia a psychoterapia
 • 2000 - 2001 CVPP Zvolen, Externý spolupracovník - vzdelávacie a zážitkové programy pre deti ZŠ v oblasti prevencie
 • 1999 - 2000 NsP Trstená, Psychiatrické oddelenie
 •  

  Vzdelanie:

  • 2018 The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy, Dr.Rebecca Jorgensen, Praha, Externship in Emotionally Focused Couple Therapy (Emotion focused therapy)
  • 2014 - 2015 Institute for Emotion-Focused Therapy, Ireland, Proces orientovaná, na emócie zameraná psychoterapia (Emotion focused therapy pod vedením zakladateľa Les Greenberga a Laca Timuľáka
  • 2010 - 2013  Oddyssea - Mezinárodní institut  KBT, Výcvik v supervízii podľa štandardov EABCT
  • 2009 - 2010  Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava - Certifikovaná pracovná činnosť Dopravná psychológia
  • 2000 - 2003 ABC Inštitút pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš, Certifikovaná pracovná činnosť Psychoterapia - 4 ročný výcvik v Kognitívne-behaviorálnej terapii ukončený záverečnou prácou na tému: Možnosti integrácie KBT a iných psychoterapií. Výcvik zahŕňal skupinové aj individuálne formy práce s klientom a splňa kritéria Európskej Únie pre psychoterapiu
  • 1999 - 2004 Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia, Bratislava, ukončené atestačnou prácou na tému: Rodinní príslušníci ako súčasť liečby patologického hráčstva
  • 1994 - 1999 Trnavská Univerzita, Trnava, Jednoodborové štúdium psychológie s diplomovou prácou na tému: Sebavedomie nezamestnanej mládeže
  • 1990 - 1994 SPŠ Elektrotechnická, Tvrdošín, Odbor automatizácia

  Odborné vedenie kurzov, seminárov:

  • Psychoterapia manželských a partnerských problémov
  • Kognitívno-behaviorálna psychoterapia partnerských problémov
  • Kognitívno-behaviorálna psychoterapia sexuálnych problémov
  • Kognitívno-behaviorálna psychoterapia nelátkových závislostí
  • Kognitívno-behaviorálna psychoterapia panickej poruchy
  • Kognitívno-behaviorálna psychoterapia generalizovanej úzkostnej poruchy
  • Kognitívno-behaviorálna psychoterapia špecifických fóbií
  • Kognitívno-behaviorálna psychoterapia sociálnej fóbie
  • Technika riešenie problémov a možnosti jeho využitia v terapeutickej práci
  • Možnosti využitia HRV biofeedbacku v terapeutickej praxi - seminár akreditovaný Slovenskou komorou psychológov
  • Kognitívno-behaviorálna psychoterapia u detí nielen s poruchami správania - 2 dňový seminár v spolupráci s PhDr.Norou Gavendovou, akreditovaný Ministerstvom školstva ČR
  • Úvod do KBT - teoretické východiská a história
  • Imaginácia ako súčasť práce v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii
  • Kognitívne techniky a ich možnosti využitia v terapeutickej praxi

  Člen SKP

  Slovenská komora psychológov v súlade s ustanoveniami zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve združuje psychológov – zdravotníckych pracovníkov, vedie register psychológov, register členov komory a register licencií.. [viac]

  Člen Europsy NAC

  EuroPsy is the European qualification standard for psychologists.
  Národná udeľovacia komisia (NAC) pre Europsy - aktuálne tiež kontaktná osoba v rámci EFPA.

  Zakladateľ portálu

  Nehraj.sk je internetový portál určený na pomoc patologickým hráčom (gamblerom) a a ich príbuzným.
  Projekt Nehraj.sk stále rastie. [viac]