Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

Odborné poradenstvo u posudzujúceho psychológa za alkohol a iné návykové látky

dopravna psychologiaV Banskej Bystrici ponúkame odborné psychologické poradenstvo, v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky, alebo liečiva a neboli psychiatrom diagnostikovaní ako závislí. 

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní. Na konci dostanú účastníci doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu sa osoby ako účastníka cestnej premávky. Pre informáciu o konkrétnom termíne najbližšieho stretnutia si zavolajte 0911442642. V prípade, že Vám nedvíham, mám práve klienta. Akonáhle to bude možné, ozvem sa späť, najneskôr do ďalšieho pracovného dňa. Ak potrebujete informáciu skôr, napíšte SMS, nie vždy sa i dá hovoriť, odpísať dokážem aj v čase keď sa mi nedá hovoriť.

Cenník služieb nájdete tu.


??? Časté otázky k odbornému poradenstvu po zadržaní vodičského preukazu:


Aký je rozdiel medzi odborným poradenstvomu posudzujúceho psychológa a psychotestami po odobratí vodičského oprávnenia?

Odborné poradenstvo sa poskytuje vodičom, ktorý spáchali priestupok pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, absolvovali psychiatrické vyšetrenie a psychiater u nich nediagnostikoval závislosť. V prípade, že by závislosť diagnostikoval, takýto vodič/ka, by sa musel podrobiť liečbe závislosti. Keďže závislosť nebola diagnostikovaná, vodič je povinný na základe zákona absolvovať tzv. odborné poradenstvo ktorého cieľom je presjsť okolnosti za ktorých sa priestupok udial, zachytiťi psychologické faktory, ktoré prispeli k rozhodnutiu šoférovať pod vplyvom alkoholu, zvýšiť vedomie o rizikách spojených so šoférovaním pod vplyvom alkoholu, respektíve iných látok a následne tiež poskytnúť klientom účinné nástroje, aby k rovnakému priestupku už nedošlo.

Psychotesty (testy psychickej spôsobilosti) sa vykonávajú u vodičov po odobratí vodičského oprávnenia v tom prípade, ak bol vodičský preukaz zadržaný na 1 rok, a viac. Nenahrádzaú odborné poradenstvo. V podstate sa jedná o podrobnejšie psychologické vyšetrenie na tej istej prístrojovej technike a psychologických testoch, ako je tomu u profesionálnych vodičov. Vyšetrenie psychickej a zdravotnej spôsobilosti je spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a preskúšaním u policajtov je často podmienkou vrátenie vodičského oprávnenia.

Ako a kde sa dozviem, čo mám absolvovať, aby som vodičský preukaz zadržaný kvôli alkoholu získal späť?

Túto informáciu nájdete v rozhodnutí, ktoré ste dostali od príslušného oddelenia Policajného zboru. Pokiaľ toto rozhodnutie nemáte, prípadne ho nemôžete nájsť, obráťte sa na dopravný inšpektorát policajného zboru, ktorý toto rozhodnutie vydal, nie však podľa miesta Vášho trvalého bydliska, ale podľa toho, kde sa priestupok stal.

Ak ste ešte neabsolvovali psychiatrické vyšetrenie u psychiatra, ktoré býva po zadržaní vodičského oprávnenia povinnné ako prvé vyšetrenie, s cieľom vylúčiť závislosť od alkoholu, môžete tak urobiť napríkla na tomto telefónnom čísle:

Psychiatrická ambulancia FNsP F.D.Roosevelta, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica - 048/4335820 - sestrička Vás objedná

Ak už máte psychiatrické vyšetrenie za sebou OBJEDNAJTE SA TU:

 

 

 

Člen SKP

Slovenská komora psychológov v súlade s ustanoveniami zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve združuje psychológov – zdravotníckych pracovníkov, vedie register psychológov, register členov komory a register licencií.. [viac]

Člen Europsy NAC

EuroPsy is the European qualification standard for psychologists.
Národná udeľovacia komisia (NAC) pre Europsy - aktuálne tiež kontaktná osoba v rámci EFPA.

Zakladateľ portálu

Nehraj.sk je internetový portál určený na pomoc patologickým hráčom (gamblerom) a a ich príbuzným.
Projekt Nehraj.sk stále rastie. [viac]